As a result of enacted Dutch tax legislation (‘Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord ‘) the Company incurred an expense of EUR million . As a result of enacted Dutch tax legislation (‘Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord ‘) during , the Company incurred an one-time. XII Infrastructuur en Milieu. Begroting. Voorstel van wet · Download PDF. Memorie van BELEIDSAGENDA IenM · DE BELEIDSARTIKELEN.

Author: Tasida Goltikinos
Country: France
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 14 August 2006
Pages: 357
PDF File Size: 5.1 Mb
ePub File Size: 8.6 Mb
ISBN: 658-8-88372-670-4
Downloads: 47360
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zull

De middelen voor deze nieuwe taken ontvangen deze gemeenten via een integratie-uitkering uit het Gemeentefonds. De post kasschuiven bestaat uit meerdere mutaties. In namen de investeringen in woningen zeer sterk toe, met 26,8 procent, na een groei van 6,9 procent in Voor de periode dat dit fonds nog niet op volle sterkte is, is overeengekomen dat de lidstaat in kwestie voorziet in tijdelijke voorfinanciering als het fonds ontoereikend is en de nationale bankensector niet direct een extra bijdrage kan leveren.

De aandacht gaat dus volop naar de praktische uitvoering van de hervormingen. In de bedrijfsvoeringsparagraaf van het departementale jaarverslag legt elke Minister verantwoording af over de rechtmatigheid van de uitgaven, ontvangsten en verplichtingen, het gevoerde financieel beheer en materieelbeheer, de totstandkoming van de beleidsinformatie en over eventuele overige aspecten van de bedrijfsvoering van het desbetreffende ministerie. Onder openstaande rechten wordt verstaan: Daarmee is een budget van 3,5 miljard euro gemoeid.

File:Bezuinigingen en intensiveringen Begrotingsakkoord 2013.png

Van de Nationale schuld zijn in dit overzicht de kasontvangsten opgenomen, exclusief de renteontvangsten. Buiten de Europese grenzen raakten veel mensen door oorlogsgeweld op drift. Dat heeft allereerst te maken met de positieve winstontwikkeling van bedrijven in het afgelopen jaar. De gemiddelde schuld in de eurozone bedraagt 90,7 procent van het bbp. Het kabinet heeft medio een overzicht aan de Tweede Kamer gestuurd van nader te bekijken maatregelen voor het WSW, zoals maatregelen voor beter risicobeheer.

Dit was ook het oordeel van de Commissie over het Draft Budgetary Plan. Tech companies play an important role begrtoingsakkoord promoting… Read More. In was er een relatief groot kas-transactieverschil bij de gasbaten. Daarmee heeft de economie zijn weg verder omhoog gevonden. Bij het Nederlandse deel van de EU-afdrachten begrotingsakkoors zich verschillende mutaties voorgedaan.

  LAS CRONICAS DE WILDWOOD PDF

Eind is de evaluatie van de Auditdienst Rijk gestart en inmiddels zijn de resultaten hiervan bekend. Extra-comptabele schulden zijn schulden die zijn voortgevloeid uit ontvangsten ten gunste van de begroting.

Het niveau van rechtmatigheid van de verplichtingen, ontvangsten beyrotingsakkoord uitgaven van het Rijk was in wederom hoog. De hogere ontvangsten zijn het gevolg van een andere samenstelling van de economische groei dan bij Miljoenennota werd verwacht. Gemeld aan de Tweede Kamer: De inflatie en de loonontwikkeling bleven achter bij de raming, net als de werkloosheid. Het Rijk hanteert een rapporteringstolerantie van 1 procent voor het begrotingshoofdstukniveau met uitzondering van kleine begrotingshoofdstukken en 3 procent voor het begrotingsartikelniveau.

Na een aanvankelijk uitstel, met name vanwege discussies over beloningen van de top van ABN Amro en onregelmatigheden bij een vestiging van ABN Amro in Dubai, heeft het kabinet eind mei besloten om de verkoop van ABN Amro te starten.

De lagere gaswinning drukt de economische groei met 0,4 procentpunt inna de groei in al met 0,5 procentpunt te hebben verlaagd.

Ten opzichte van de raming is het EMU-tekort over uiteindelijk lager, waardoor de schuld ook minder toenam dan verwacht. Tussen de nationalisatie en de verkoop van de eerste tranche certificaten heeft ABN Amro tussen en een gedaantewisseling ondergaan. We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page. De verhoogde asielinstroom verklaart deze stijging. Niet alleen de bedrijfsinvesteringen, ook de woninginvesteringen groeiden in Er waren nog te veel werklozen, maar tegelijkertijd telde ons land niet eerder zoveel banen als in De arbeidsmarkt herstelt zich doorgaans als laatste na een recessie.

Bij dit fonds EU-bijdrage aan Nederland over In vergelijking met is het aantal vrouwen die in armoede terecht kwam gestegen met De indirecte belastingen kenden in per saldo een positieve ontwikkeling van 2,8 procent. Eind bevatte de schatkist 6,9 miljard euro van decentrale overheden en dit steeg vorig jaar door tot 8,2 miljard euro.

  ALI M6117C PDF

Hierin legt het kabinet verantwoording af aan de Tweede Kamer en de Europese Commissie over de uitgaven van EU-fondsen in gedeeld beheer.

ASML: Investors – 5. Personnel

Dit zogenoemde verplicht schatkistbankieren draagt — naast het verlagen van de EMU-schuld — bij aan beheersing van kredietrisico’s voor decentrale overheden. Onder druk van de lage rentestand is de interesse van marktpartijen gegroeid voor vastgoedgerelateerde leningenportefeuilles. Bij de brandstofinkomsten gaat het om hogere ontvangsten uit de benzineaccijns en lagere ontvangsten uit de dieselaccijns.

Deze reeks is in waarde gedaald door de lagere marktprijs voor gas waardoor de huidige gasreserves minder waard zijn. De AOW-uitgaven kwamen hoger uit dan begroot.

Er worden daarom geen wijzigingen in de wet doorgevoerd. Op basis van de realisatiecijfers over van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AWBZ voor zowel de zorg in natura als het persoonsgebonden budget pgb heeft er een herverdeling plaatsgevonden over de verschillende domeinen binnen de hervorming langdurige zorg HLZ.

Zij hebben inmiddels een deel van de ontvangen leningen vervroegd afgelost. Onder misbruik wordt verstaan: You are reading from: In tegenstelling tot de staatsbalans laat de overheidsbalans wel een volledig beeld zien.

ASML: Investors – Personnel

De overheid kan op die manier de bank beschermen tegen veranderingen van de identiteit of het karakter van de bank. Deze post bestaat grotendeels uit renteswaps die de Nederlandse Staat gebruikt om het renterisico van het financieringsbeleid bij te sturen.

De economie herstelde begrotingsakkolrd ook sneller dan verwacht. In bijlage 10 is een overzichtstabel opgenomen met de belangrijkste aanbevelingen uit de begrotingsakoord die zijn afgerond. Een andere grote post zijn de olie- en gasreserves. Onder de post ontvangsten ten gunste van de begroting worden de gerealiseerde ontvangsten van het betreffende begrotingsjaar opgenomen van alle ministeries en begrotingsfondsen.