Download Kanda Sashti Kavasam by Soolamangalam Sisters Songs For Free. Kanda Sashti Kavasam (கந்த சஷ்டி கவசம்) is a Hindu devotional song composed in Tamil by Bala Devaraya Swamigal on Lord Muruga. kanda. Kandhar Sashti Kavasam by Sri ThEvarAya SwAmigaL (translation version 1) Translated to English by P.R. Ramachander “Kanda Shasti Kavasam is composed.

Author: Samura Tojakora
Country: Tajikistan
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 26 February 2004
Pages: 128
PDF File Size: 16.86 Mb
ePub File Size: 18.73 Mb
ISBN: 469-7-18060-669-2
Downloads: 64954
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Jule

Throw your merciful glance towards me and may your look destroy all my sins!

Kanda Shasti Kavasam

From Wikipedia, the free encyclopedia. It also indicates a sage in a different context. May those who indulge in these shudder at the mention of my name for I am your devotee and servant and may they in humility bow before me for you are my Lord and protector!

Amarar idar theera amaram purintha Kumaranadi nenjeh kuri. Kandhar Sashti Kavasam Kural Venpa Dedication to Lord Kumaran, who ended the woes of the Devas, On his kndha feet shall we meditate May both men and women be pleased with me! Protect the knees and calves – O bright Vel! And may the Hridaya Kamalam the ten-petalled lotus of the heart; the Jivatma’s abode be protected by the benevolent Vel! Let the Irusi Katteri and Idumba sena, Let Mannar who is seen every where in the night Let Kali and all others, who kill us on meeting, Let Vittan Karar and other ghosts and devils, Let Thandai Karar and debased humans, As soon as they hear my name, Run away as if struck by thunder.

Kundalani is the thousand-petal lotus in the bottom of the brain. Hallowed be the sharp Vel in His hands!

The devotee who reads it will enjoy every good fortune under the sun. This Skanda Sashti Kavacham, Which has been composed, By the young Deva Rayan, And meditate on that god with concentration, And wear the sacred ash, Will get the great blessings, Of all the devas from all eight directions, And the guardians of the eight directions.

He will be blessed with the ‘sixteen wealths’ at all times. The author’s name is mentioned twice in the song, first in Line 64 and then in Line Peace will prevail at home. These are supposed to be kavasan and symbols of black magic done by your enemies.

  ENDOKRYNOLOGIA PEDIATRYCZNA PDF

They may have hidden meaning, kavaaam this translator is not aware of. The devas rejoiced—they praised the Lord and prayed to him for six days. O Lord, you with your sweet Vel destroyed Kadamba and Sasjti Pasa is the rope and Angusa is a weapon to control.

These are ghosts believed to roam especially at night. This Kanthar Sashti Kavasamwhich is equivalent to Lord Murugan’s Vel, if recited and used as a path, will confer great spiritual blessings on the aspirant: Let your sharp Vel protect the three nerve currents.

With dainty ear-rings on your twelve ears, various flower garlands and diadems, pearled ornaments and nine-gemmed chains, You wear the sacred investiture thread across your bejewelled chest and beautiful abdomen.

Thuthiporkku val vinai pom, Thunpam pom, Nenjil pathiporkku selvam palithu kadithongum Nishtayum kaikoodum Nimalar Arul kanthar sashti kavacham thanai. Whoever fasts and prays to Lord Muruga for the six days of Kanda Sashti is believed kxvasam receive Muruga’s blessings. Part of the series on Kaumaram Deities.

May they shiver in fear, roll in agony, scream in terror, and flee in utter fear of me! Tamil in Roman sahti. May He protect me in the early hours of the night, mid hours of the night, and predawn hours, During dawn and dusk, protect me, O ever-vigilant Vel!

Ramachander for this contribution. Skanda Cult in India: Meditation on the Divine Form O Lord, You are six-faced, with your six bejewelled crowns, your vibhuti-adorned foreheads and long eye-brows, twelve eyes and ruddy lips, you wear various pearled jewels!

Hallowed be He who has the cockrel as emblem on his flag!

Kanda Sasti Kavacam in Tamil and English

When I adorned with love, my forehead with your sacred ash, The ropes attaching me to the fate were untied, And I reached your feet to attain your grace. O Lord who captivated Valli, praise be to Thee! Prayer Thuthiporkku val vinai pom, thunbam pom Nenjil pathiporkku selvam palithu kadithongum Nishtayum kaikoodum Nimalar Arul kanthar sashti kavacham thanai The sufferings great will vanish for those who pray, The riches will increase for those who paste it in their mind, All penance will surely bear fruit, By this Sashti Kavacham written by the grace kandah God.

  GUERILLA MLM PDF

Prosperity and plenty will abound.

Armour sashtiyai nokka saravana bavanaar sishtarukku uthavum sengkathir velon paatham irandil panmani sathangai geetham paada kinkini yaada maiya kadha seiyum mayil vahananaar 5 Kayil velal kandhz kakavendru uvandu Vara vara vela yuthanar varuga varuga varuga miyoloan varuga Indiran mudhala Endisai potra mandira vadivel varuga varuga 10 Welcome to thee Oh, Lord, Who rides on the peacock, Who comes to help his devotees, Who comes accompanied by sweet songs, Who comes with pleasing sound of ringing anklets, Made by numerous bells tied to your feet.

The devotee will enjoy every good fortune under the sun.

I searched and longed for You from Tiruvavinankudi, that I might, with love, use this vibuthi which is your prasadam. Declaration of Purpose May karmic sufferings and worries cease Wealth and spirituality grow and Prayers be granted For those who chant this Kandhar Sashti Kavasam.

O Warlord of the Devas, praise be to Thee! Muni is an evil spirit in Tamil Nadu. As a warrior going kavasma battle puts on armour to protect himself, the Kanda Sasti Kavacam also helps one to be safe in day-to-day life. The devas, who were tormented by Soorapadman, rejoiced – they praised the Lord and prayed to him for six days. Hallowed be He with Valli!

Devotees usually narrate the kanda sashti kavacham, during this period. The other became a rooster and was transformed into his banner. Guha and Muruga are other names for Skanda. May I be relieved from the poisons from centipedes, snakes, and scorpions If these deem to bite me! When the devas could not tolerate kqvasam evil doings of this demon, they approached the younger son of Lord Shiva and Parvati for his assistance.